Minął kolejny rok nauki w Publicznym Gimnazjum w Leśnicy. Jaki był?

W szkole uczyło się 263 uczniów z 13 miejscowości. 45 uzyskało świadectwa z wyróżnieniem, w tym 12 osiągnęło średnią ocen powyżej 5,0. Najwyższą uzyskała uczennica klasy III a – Sandra Przepiórkowska- 5,47( finalistka 4 konkursów wojewódzkich).Najwyższe średnie klasowe uzyskały : klasa III a –4,68, II a –4,47, I a –4,22 i III d – 3,97.
Rada Pedagogiczna PG w Leśnicy  przyznała prestiżowe nagrody- „Leśnickie Laury” w 4 kategoriach:

 • nauka – S. Przepiórkowska,
 • sukces roku- D. Leisner ( laureat- III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego w Warszawie, zwycięzca Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego w Opolu),
 • praca społeczna – K. Baszuk ( najpracowitsza wolontariuszka w szkole),
 • sport- M. Szyndzielorz.

       Tytuł Prymusa PG w Leśnicy otrzymała S. Przepiórkowska.

Szkoła odniosła liczne sukcesy w konkursach przedmiotowych:

 • 2 laureatów Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego w Warszawie( D. Leisner i Michał Ludwig),
 • 4 finalistów tego konkursu( N. Tiszbierek, S. Tiszbierek, A. Tomanek i Michał Ludwig),
 •  laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego ( A. Podyma),
 • laureat i finaliści Wojewódzkich Konkursów: Języka Niemieckiego( D. Leisner), Języka Angielskiego( A. Pup i S. Przepiórkowska),
 • Historycznego ( M. Matonia , S. Przepiórkowska),
 • Geograficznego ( Michał Ludwig), Matematycznego (P. Sotor),
 • Polonistycznego ( M. Matonia  S. Przepiórkowska, S. Siudzik, A. Podyma),
 • ”Losów żołnierza i oręża polskiego” (M. Matonia  S. Przepiórkowska).

Uczniowie klas III uzyskali wyniki z egzaminów powyżej średniej wojewódzkiej:

 • w części humanistycznej –32,7( 1,5 pkt wyżej),
 • matematyczno- przyrodniczej- 27,8 ( 2,4 pkt wyżej). 
Rewelacją jest klasa III a, która osiągnęła wysokie wyniki:


-         część humanistyczna- 40,2

-         część mat.- przyrodnicza-35,9

-         część językowa-  47,4.

 Dobre były także wyniki egzaminu językowego w pozostałych klasach : III b- 34,6, III c –34,0 i III d- 36,9.
         Oprócz sukcesów były i porażki – 11 uczniów powtarza klasę, 15 będzie zdawać egzaminy poprawkowe, 9 uczniów otrzymało naganną ocenę z zachowania. Przyczyny- liczne wagary, nieuctwo, brak  możliwości edukacyjnych i opieki ze strony domu rodzinnego, konflikty z prawem.
             Szkoła realizowała ciekawe projekty edukacyjne: „Trzymaj formę”, „E- twinning”( gościliśmy uczniów z Simmern w Niemczech w ramach projektu
„W średniowiecznej Europie” ), „Dzień Partnerstwa”, „Nocny Maraton Gimnazjalny”, „Festiwal Piosenki Angielskiej i Niemieckiej”. Odbyły się ważne uroczystości szkolne- „Dzień Patrona”, „Otrzęsiny”, Rocznica Odzyskania Niepodległości „Spotkania Opłatkowe”,”Dzień Sportu”.
             W tym roku szkolnym rozpoczęliśmy realizację projektu ze środków unijnych, we współpracy z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach – „Aktywny w szkole- aktywny w życiu”- 3 nauczycieli – liderów projektu: wicedyrektor- J. Rigol, pani D. Ulrich i pan W. Bednarek kończą obecnie 128 – godzinne szkolenie, od roku szkolnego 2009/2010 przez 3 kolejne lata będą organizowane koła, zajęcia wyrównawcze z przedmiotów ścisłych, festiwale nauki , warsztaty naukowe, wycieczki przedmiotowe. Szkoła otrzyma także nowoczesny sprzęt- we wrześniu tego roku – tablicę interaktywną, rzutnik multimedialny. Zostaliśmy również zakwalifikowani do projektu „Nowoczesne technologie na usługach edukacji”( startowało 70 szkół - 45 przyjęto do projektu) WODIP w Opolu. Przed nami 120 godzin kół zainteresowań z wykorzystaniem technologii informatycznej.
             Miały miejsce  liczne wycieczki przedmiotowe oraz turystyczno- krajoznawcze , w tym do Londynu i Warszawy. 21 uczniów uzyskało Nagrodę Burmistrza Miasta- wycieczkę do Pragi. Zorganizowaliśmy dwudniowe warsztaty  z profilaktyki uzależnień w Pokrzywnej dla 84 uczniów, głównie klas III. Rok obfitował w wiele zdarzeń , a  zakończył się  wzruszającym poże-gnaniem klas III. Uroczystość  zakończenia roku szkolnego raz jeszcze pokazała, że społeczność naszej szkoły nie tylko się uczy, ale potrafi się także świetnie bawić! Poza wyjątkami :

po uroczystości zakończenia roku – w szatniach zniszczono 3 szafki! Pytam – dlaczego i po co ?

                                         Monika Kłosek – Dyrektor PG